Terms & conditions

Algemene Voorwaarden Special Olympics Belgium Nationale spelen

Tussen

Special Olympics Belgium vzw
Avenue van der Meerschenlaan 166b
1150 Bruxelles/Brussel
Tel +32 2 779 93 13
Fax +32 2 779 98 73
Email: registration@specialolympics.be
Web: www.specialolympics.be

vertegenwoordigd door
Zehra Sayin, CO – CEO Special Olympics Belgium
hiertoe voldoende gemachtigd,
en de Vrijwilliger die zich inschrijft via de Volunteer lounge

wordt overeengekomen wat volgt:

Vrijwilligersovereenkomst:

Artikel 1: Vrijwilligerswerk

De overeenkomst houdt in dat de vrijwilliger vrijblijvend, belangeloos en zonder enige verplichting, maar wel in samenspraak met de organisatie, de vrijwilligersactiviteiten kan verrichten.

Artikel 2: Periode

Het vrijwilligerswerk vangt aan op 25 Mei loopt tot 6 Juni.
De overeenkomst kan steeds eindigen in onderling akkoord tussen de organisator en de vrijwilliger of door schriftelijke mededeling van de organisator of de vrijwilliger.

Artikel 3: Veranderingen

Special Olympics Belgium heeft het recht om vrijwilligers steeds tussen activiteiten te verplaatsen, alsook plaats en uur te wijzigen.
Special Olympics Belgium zal – in de mate van het mogelijke – de vrijwilliger bij eventuele veranderingen tijdig informeren.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.

Artikel 5: Problemen

Voor alle besprekingen en problemen aangaande het vrijwilligerswerk wendt de vrijwilliger zich tot de manager van de activiteit.

Artikel 6: Verzekeringen

De organisator sluit volgende verzekeringen af:
- een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- een verzekering tegen lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam: Bernadette Chatelle
Functie: Human Resources
Tel.: +32 (0) 2/774.24.31

Artikel 7: Vergoedingen

De vrijwilliger ontvangt geen forfaitaire bezoldiging of vergoeding voor de opdrachten verricht in het kader van het vrijwilligerswerk.
Onkosten verbonden aan opdrachten gegeven door de vzw kunnen niet worden verhaald op de vrijwilliger en kunnen mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, met voorafgaand schriftelijk akkoord van de staf, terugbetaalt worden.

De organisatie voorziet:
- Maaltijden en drank voor de werkzame vrijwilligers
- Slaapplaats onder bepaalde voorwaarden (zie website)

Artikel 8: Geheimhouding

De vrijwilliger verbindt zich tot de nodige discretie en strikte geheimhouding omtrent alle aangelegenheden waarvan het vertrouwelijke karakter uitdrukkelijk werd bepaald door Special Olympics. Deze plicht tot discretie en geheimhouding geldt tevens voor alle aangelegenheden waarvan de vrijwilliger kan vermoeden dat het vertrouwelijke informatie betreft. Deze verplichting tot discretie blijft bestaan, ook na afloop van deze overeenkomst tenzij de wet hem/haar toe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen.

Artikel 9: Portretrecht

Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om foto’s en/of interviews te maken en te publiceren en deze te gebruiken voor publiciteit voor of op (sociale) media-kanalen van Special Olympics Belgium, in overeenstemming met het Privacybeleid van Special Olympics Belgium.

Artikel 10: Verplichtingen Special Olympics

  1. De organisator verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.
  2. De vrijwilliger krijgt van Special Olympics tijdig informatie over het opzet en de organisatie van het werk, evenals over de verwachtingen die de vrijwilliger moet nastreven.

Artikel 11: Verplichtingen van de vrijwilliger

  1. De vrijwilliger eerbiedigt het evenement, het handboek en de belangen van Special Olympics. ( https://www.special-olympics.be/wp-content/uploads/2018/02/Handboek-vrijwilligers-NL-.pdf )
  2. De vrijwilliger leeft de voorschriften na inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid.
  3. De vrijwilliger draagt zorg voor alle zaken en materialen die Special Olympics hem/haar ter beschikking stelt.
  4. De vrijwilliger verbindt zich ertoe aanwezig te zijn bij het evenement. In geval van verhindering (ziekte, vakantie,..) van de vrijwilliger zal deze de organisatie tijdig waarschuwen.

Artikel 12: Tekenen overeenkomst

Door ingeschreven te zijn voor Special Olympics Belgium National Games accepteer je deze overeenkomst. Indien u niet akkoord bent met deze overeenkomst gelieve te mailen naar:
registration@specialolympics.be

Back